Aqua Morvarid

ماهِي لوچ دلقک


دلقک ماهي (Clown) :

نام گروه ماهیانcobitidae :

نام خانواده: لوچ

نام ماهیان : لوچ دلقک

طول : حداكثر 30 سانتی متر

سطح شنا: کف آب

مکانهای جاگیری : زیر تخته سنگهاوگیاهان آبزی

نور مناسب: روشن ، بدون تابش مستقیم آفتاب

همزیستی: سازگار با تمام ماهیان آکواریومی

تغذیه: غذای زنده

خصوصیات فیزیک وشیمیایی : دما 26درجه سانتی گراد - سختی آب 8 درجه

PH = 7لوچها ( بروزن موج ) خانواده نسبتا کوچکِي را تشکِيل مي دهند که خاستگاه اصلِي آنها آسِياِي شرقِي است ولِي نمونه هايي از آنها بومي آسِياِي غربِي ، اروپا و شمال آفرِيقا مي باشند .روِي فلسهاي بسِيار رِيز آنها را ماده مخاطِي ضخِيمي مي پوشاند .لوچها فاقد دندانهاِي آرواره اِي هستند ولِي برخِي از گونه هاِي آن داراِي دندانهاِي گلويي هستند .داراِي لبهاِي ضخِيم و 3 تا 6 جفت سبِيل حسِي مي باشند .روده آنها داراِي شبکه بزرگ موِيرگِي است که مي تواند بعنوان مکمل تنفس در شرايط نامساعد و هنگام کم شدن اکسِيژن محلول در آب ، با گرفتن هواِي بالاِي سطح آب ، اکسِيژن مورد نِياز ماهِي را تامين نماِيد .از اِين رو اِين ماهي ها مي توانند در آبهاِي ساکن و کم اکسِيژن به بهترِين وجهِ زندگِي نماِيند .نمونه هايي از آن در آبهاِي شمالِي کشور و بخصوص در رودخانه ها زندگِي مي کنند و داراِي رنگ آميزِي زِيبايي مي باشند .

باله هاِي اِين ماهي ها کوچکند و چشم آنها بوسِيله ِيک پوشش شفاف محافظت مي شود .در جلو و ِيا زِير چشم ها زائده اِي خار مانند و نسبتا طوِيل وجود دارد که براِي دفاع و احتمالاً تشخِيص اختصاصات آب بکار مي رود .اِين ماهي ها عموما در روز استراحت کرده و شب هنگام براِي صِيد طعمه از پناهگاه خود خارج مي شوند .بنابراِين براِي نگهدارِي آنها در آکوآريوم بايد پناهگاهِي از سنگ ِيا مواد دِيگر براِي آنها ساخت .برخِي از اِين ماهي ها مي توانند تغِيِيرات جوِي را پِيش بِينِي نماِيند .بدِين معنِي که وقتِي فشار هوا کم مي شود اِين ماهي ها بشدت شروع به فعالِيت مي نماِيند .تشخِيص کم شدن فشار هوا از روِي کِيسه شناِي دو قسمتِي آنها صورت مي گِيرد .

تشخِيص نر و ماده معمولا از روِي باله ها - که در ماهِي نر بلندتر از ماهِي ماده است - عملِي باشد .تخم رِيزِي معمولا در حرارت 20 تا 22 درجه سانتِيگراد انجام مي شود .ماده ها تخمها را در کف آکوآريوم و بِين ماسه ها مي رِيزند و نر ها با اسپرم خود آنها را بارور مي کنند .لاروها معمولا پس از 10 روز از پوسته تخم خارج مي شوند .تعداد تخمها زِياد و گاهِي به 1600 عدد ِيا بِيشتر مي رسند .از انواع مهم اِين خانواده که در آکوآريوم نگهدارِي مي شوند ، مي توان گونه هاِي زِير را نام برد :

ماهِي لوچ دلقک

به اِين ماهِي ، لوچ نِيز مي گوِيند .اندازه آن در شرايط طبِيعِي تا 30 سانتِيمتر مي رسد ، ولِي در آکوآريوم هرگز تا اِين حد رشد نمي کند .اِين ماهِي بومي بورنئو وسوماترا است.تکثِير آن در آکوآريوم چندان موفقِيت آميز نِيست.

ماهِي لوچ نِيم نوار

اندازه اِين ماهِي که بومي اندونزِي است تا 8 سانتِيمتر مي رسد .بر روِي بدن اين ماهي در قسمت بالا 12 تا 16 عدد نوار رنگِي قهوه اِي تِيره ِيا سِياه است که به طرفِين بدن کشِيده مي شوند ولِي هرگز به قسمت شکمي ماهِي نمي رسند .رنگ بِين اِين نوارها قرمز طلايي و رنگ قسمت شکمي آن صورتِي است .چشم ها با ِيک لاِيه شفاف پوشِيده شده اند.

ماهِي لوچ راه راه

اندازه اِين ماهِي که بومي جاوه و سوماترا است تا 7 سانتِيمتر مي رسد و ماهِي نسبتا زِيبا و بسِيار فعالي مي باشد .نوارهاِي افقِي روِي بدن آن سِياه و ِيا خاکسترِي تِيره ، و رنگ آن متماِيل به صورتِي است .چشمها بر روِي ِيکِي از نوارهاِي تِيره قرار دارند .ماهِي است همه چِيز خواري که در شب تغذِيه مي کند و در روز حتِي دافنِي را هم نمي خورد .بر خلاف ساِير لوچها ي آکوآريومي است ، هرگز طول آن زِياد نشده از اِين رو بر دِيگران برترِي دارد .هِيچگونه اطلاعِي از تکثِير آن در دست نِيست.

ماهِي لوچ هواشناس

اندازه اِين ماهِي که بِيشتر بومي حوزه آبگِير دانوب تا ولگاست در شرايط طبِيعِي تا 30 سانتِيمتر مي رسد ولِي در آکوآريوم هرگز به اِين اندازه نمي رسد .سبِيلکهاِي حسِي آن رشد و نمو بسِيار دارد .محل زندگِي آن آب ساکن رودخانه هاي گلِي است و بخوبِي مي تواند کمبود اکسِيژن را تحمل نماِيد .در مواقع کمبود اکسِيژن ، ماهِي به سطح آب آمده و مقدارِي هوا گرفته به کف مي رود .اِين ماهِي مي تواند تا 100000 عدد تخم تولِيد کند .باله هاِي سِينه اِي نر از ماده بلندتر است .اطلاعات کافِي در مورد تکثِير آن در دست نِيست.

ماهِي لوچ خاردار

اندازه اِين ماهِي که بومي مناطق مختلف آسِيا و اروپاست حداکثر تا 10 سانتِيمتر مي رسد.يکِي از ماهي هايي است که در مقابل تغِيِيرات جوِي عکس العمل نشان مي دهد .داراِي سه جفت سبِيلک حسِي است .اِين ماهِي روزها در داخل ماسه و بستر کف پنهان شده و شب براِي تغذِيه بِيرون مي آيد .ويژگي آن داشتن دو زائده خاردار مانند زِير هر چشم است که هروقت بخواهد آنها را برافراشته مي کند.همه انواع لوچها در آکوآريوم به بهترِين وجهِ مي توانند تميز کردن کف آن و خوردن و از بِين بردن مواد غذايي را که باعث کثِيف شدن و گاهِي عفونت آکوآريوم مي شود به عهده گِيرند .

لوچ دلقک رنگی ترین و معروف ترین ماهی از خانواده ی لوچ ها

رنگی ترین و معروف ترین ماهی از خانواده ی لوچ ها ، لوچ دلقک است که طول آن متوسط و پهنایش کم است . محل اصلی زیست آن" سوماترا" و "بورنئو " می باشد . دارای پشتی قوسدار و شکمی صاف می باشد . سرش نسبتاً بزرگ و دهانش رو به پائین است که دارای 4 جفت سبیل کوچک و لب های ضخیمی است . بطور کلی رنگ آنها نارنجی روشن است وپهلویش بوسیله ی سه خط عریض سیاهرنگ پوشیده شده است . اولین خط از بالای جمجمه شروع شده و با عبور از روی چشم ها به بخش انتهایی دهان می رسد و دومین خط از جلوی باله ی پشتی شروع می شود و تا شکم ادامه می یابد و بالاخره سومی که بخش زیادی از قسمت انتهایی ماهی را پوشش می دهد از باله ی پشتی شروع و تا باله ی مخرجی ادامه می یابد . باله های پشتی و مخرجی دارای رنگ سیاه مخلوط با زرد هستند .

لوچ دلقک بر خلاف سایر لوچ ها خجالتی نیست . تا حدی فعال در طول روز که به آسانی میتوانند در تانک های عمومی نگهداری شوند . بسیار مناسب است که آنها حداقل بصورت جفت یا گروهی خریداری و نگهداری شوند زیرا در حالتی که بصورت گروهی نگهداری شوند ، شاداب تر و خوشحال تر هستند . یکی از عادت های غیر معمولی آنها نحوه ی استراحت کردن آنها در کف آکواریم است که به بغل خود می خوابند و در حالتی که آکواریم دار به تازگی شروع به نگهداری آن کرده باشد ممکن است بترسد ، ولی بعد از مدتی تبدیل یک رفتار عادی برای او خواهد شد .

تانک این ماهی باید دارای بستری نرم باشد تا به آنها این اجازه را بدهد که به راحتی و بدون آسیب دیدن به جستجوی غذا در کف بپردازند.

لوچ های دلقک می توانند گستره وسیعی از غذاها را که شامل =آرتیمیا - کرم خونی- حلزونها و انواع غذاهای حاضری می باشد را بخورند به همین دلیل است که برای جلوگیری از تولید حلزون و مقابله با آنها در اکواریوم می توان از این ماهی ها استفاده کرد. سنگها و لوازم آکواریوم باید به گونه ای چیده شوند که سرپناه و مخفی گاه مناسبی برای آنها به وجود آید. بیشتر آنها خانه هایی را ترجیح می دهند که تا حدی از اندازه خودشان بزرگتر باشد .آب آنها باید نرم و تا اندازه ای اسیدی باشد و هر چند وقت یک بار تعویض شود. لوچ دلقک برای سالهای زیادی (بیشتر از 20 سال ) درآکواریوم زندگی می کند و لی رشد آنها در آکواریوم بسیا ر آهسته است که به ندرت در آکواریوم های معمولی به سایز طبیعی خود (30 cm) می رسد .

دمای مناسب برای این ماهی 30-24 درجه سانتی گراد می باشد. تاکنون در محیط های کوچک تکثیر نشده اند ولی در طبیعت در رودخانه هایی که دارای جریان سریع آب هستند در اوایل فصل باران تولید مثل می کند نیز در مزارع پرورش ماهی به وسیله هورمونها تکثیر می شوند. مسئله مهمی که در ارتباط با آنها باید بدانید این است که نسبت به تغییرات شیمیایی آب حساس هستند و در اثر این تغییرات نقطه های سفید رنگی در آنها ایجاد می شود که گسترش یافته و بزرگتر می شود همچنین در حمل و نقل آنها نیز بسیار دقت نمائید زیرا استخوانهایی که در زیر چشم آنها وجود دارد ممکن است پاکتهای نایلونی شما را سوراخ کند

 
Aqua Morvarid

وضعیت آب و هوا

11°
شيراز
حداقل دما:
حد اکثر دما: 19°
رطوبت: 71%
طلوع آفتاب: 6:29 صبح
غروب آفتاب: 5:00 عصر
فردا دوشنبه:
حداقل دما:   حد اکثر دما: 18°

تقویم شمسی و میلادی


يكشنبه 02 آذر 1393
23 November 2014

فهرست اصلي

برخی از نمونه آکواریوم ها

سبد خرید

سبد خريد شما در حال حاضر خالي مي باشد.

پرداخت آنلاین

آمار بازدیدکنندگان

94امروزmod_datis_counter
232دیروزmod_datis_counter
94این هفتهmod_datis_counter
7716این ماهmod_datis_counter
1039537کل بازدیدهاmod_datis_counter

امروز: 02 آذر 1393

ارتباط با ما

فروشگاه و نمایشگاه مرکزی شيراز:چهارراه مشير،اول قاني كهنه،پاساژ بهار،طبقه 2 آكواريوم مرواريد
ایمیل: info@aquamorvarid.com
تلفن: 2356238_0711